Współpraca

Akademickie Centrum Kultury skupia grupy twórcze oraz wspiera inicjatywy studenckie, które mają na celu rozwój akademickiego ruchu kulturalnego. ACK w miarę posiadanych możliwości zapewnia przestrzeń do działania wykorzystywaną do bieżącej działalności (próby, spotkania) jak również do prezentowania efektów działalności realizowaną w formie koncertów, spektakli, wystaw etc. Współpraca z ACK UG Alternator może może przybierać różne formy:

włączenie do grona grup twórczych: [show_hide title=”When you click here…”]…this text appears![/show_hide] współpraca, wsparcie organizacyjne i finansowe całej działalności twórczej. Grupa oparta o studentów UG

rezydencja i alterprojekt: współpraca ograniczona czasowo i formalnie nawiązywana w celu realizacji konkretnego wydarzenia,

patronat: wsparcie medialne

Zasadniczą charakterystykę form współpracy prezentuje poniższe zestawienie:

 

ALTERPROJEKT

REZYDENCJA

GRUPA

propozycja skierowana do studentów,
doktorantów i pracowników UG
oferta skierowana do twórców i nieformalnych grup artystycznych  podstawowa forma działalności ACK
podstawą współpracy jest udział w AlteProjekcie – patrz wytyczne dla uczestników roczna współpraca oparta o przedstawiony plan działania może dotyczyć grup jak i pojedynczych artystów działa na podstawie statutu i deklaracji założycielskiej
współpraca na podstawie porozumienia, ograniczona do kwestii realizacji konkretnego spektaklu, wydarzenie ect ramy współpracy określa porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielem rezydenta a ACK jest reprezentantem UG i wszelkie przejawy działalność uzgadniane z ACK
ACK zapewnia środki i przestrzeń do realizacji projektu wg przedstawionego i zaakceptowanego preliminarza ACK zapewnia środki i przestrzeń do realizacji projektu wg przedstawionego i zaakceptowanego preliminarza posiada koordynatora odpowiedzialnego przed ACK za realizację programu
ACK ma pierwszeństwo w wykorzystaniu efektów projektu poprzez wskazani miejsca i czasu: premiery spektaklu, wernisażu wystawy współpraca na zasadach rezydenta może trwać maksymalnie 2 lata. Kontynuacja współpracy po tym okresie wymaga przekształcenia w grupę twórczą uzyskuje wsparcie finansowa ze środków ACK na działalność w oparciu o zaakceptowany plan roczny
ACK ma pierwszeństwo w wykorzystaniu efektów projektu poprzez wskazani miejsca i czasu: premiery spektaklu, wernisażu wystawy, warsztatów, publikacji itp. otwarty charakter działalności (min raz w roku nabór dla nowych członków)
grupa nie musi składać się ze studentów UG min 50% członków grupy to studencki UG
wsparcie instytucjonalne dla swych działań, niezbędne w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi
zaplecze organizacyjne
przestrzeń do przeprowadzania prób, spotkań oraz miejsce do prezentacji efektów swojej pracy
możliwość wykorzystania sprzętu będącego w gestii ACK (nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt audio wideo, itp)
możliwość typowanie studentów UG działających w ramach grupy do Nagrody Rektora

 

Dodaj komentarz