Menażki – regulamin

MENAŻKI 2018

REGULAMIN KONKURSU NA STUDENCKĄ PODRÓŻ ROKU – MENAŻKI 2018

1. Organizatorem konkursu na Studencką Podróż Roku – Menażki 2018 jest Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”.

2. Konkurs ma na celu promocję podróżniczych dokonań studentów wyższych uczelni.

3. Konkurs odbędzie się w terminie: 14-16 grudnia 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych (s.207) w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4.

4. Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych.

5. Podróże odbyte grupowo muszą mieć w składzie minimum jednego studiującego aktualnie członka grupy.

6. Prezentacje mogą być efektem pracy indywidualnej lub grupowej. W przypadku prezentacji grupowych, zgłoszenia dokonuje reprezentant grupy.

7. Czas trwanie prezentacji w ramach konkursu nie może przekroczyć 30 minut.

8. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prezentacje dotyczące podróży odbytych w 2018r.

9. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu na adres: kk.ug@ug.edu.pl karty zgłoszeniowej wraz z a) 5 zdjęciami (lub fragmentem filmu) oraz b) krótkim opisem wyprawy (600 znaków, ok. 1/2 strony A4). Brak zdjęć (filmu) lub opisu dyskwalifikuje prezentację z udziału w konkursie.
10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r. o godzinie 23:59.
11. W konkursie zostaną przedstawione maksymalnie 24 prezentacje. W przypadku zgłoszenia większej liczby prezentacji organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji nadesłanych zgłoszeń.
12. Lista prezentacji wraz z dokładnym programem zostanie ogłoszona na stronie www.ack.ug.edu.pl w dniu 4 grudnia 2018 r.
13. Wszystkie prezentacje zostaną ocenione, a najwyzej punktowanym zostaną przyznane następujące nagrody: 700 zł (I miejsce), 500 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce) ufundowane przez ACK UG „Alternator”.
14. Ocena prezentacji i przyznanie nagród nastąpi na podstawie kart oceny wypełnionych przez zgromadzoną publiczność.
15. Procedura głosowania Przed każdą prezentacją każda z osób stanowiąca publiczność pobiera kartę do głosowania. Na karcie do głosowania znajduje się tytuł ocenianej prezentacji oraz skala od 1 do 10. Po zakończonej prezentacji posiadacze kart do głosowania dokonują oceny zaznaczając jedną z liczb od 1 do 10, gdzie 1 ocena najniższa 10 najwyższa. Wypełnione karty wraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przekazywane są komisji liczącej oddane głosy. Niepodanie imienia , nazwiska oraz adresu email powoduje, że kupon jest nieważny. Każda osoba otrzymuje tylko jeden kupon przypisany do określonej prezentacji. W przypadku uzyskania tej samej oceny organizator ma prawo przyznać dodatkowe punkty wskazujące zwycięzcę.
16. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników w związku z przygotowaniem prezentacji oraz ich udziałem w Konkursie.
17. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie prezentacje, zostaną nieodpłatnie i jednorazowo wykorzystane przez Organizatorów w celu opracowania i opublikowania na stronach internetowych organizatora. 18. Przesłanie prezentacji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień Regulaminu konkursu. 19. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora. 20. Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kk.ug@ug.edu.pl.

 

Menażki-2018-karta-zgloszeniowa (wypełnić komputerowo)

Oświadczenie – Menazki 2018 (oryginalny podpis i skan lub zdjęcie)

Dodaj komentarz