dr Aneta Majda

II. Dyrygent

Aneta Majda – dyrygentka, mezzosopran.

Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie w klasie fortepianu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kierunku Dyrygentura chóralna w klasie dr hab. Aleksandry Gruczy – Rogalskiej, prof. AM (dyplom z wyróżnieniem) oraz absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia (Uniwersytet Gdański). Obecnie doktorantka na kierunku Dyrygentura w macierzystej uczelni w klasie prof. zw. dr. hab. Marcina Tomczaka. Uczestniczyła w kursach i warsztatach m. in.: prof. Krzysztofa Szydzisza, prof. Stanisława Krawczyńskiego, prof. Marcina Wawruka, prof. Agnieszki Franków-Żelazny, Milana Koleny (Bratysława), Fernanda Gila Estrady (Ekwador), Gary’ego Gradena (Szwecja), Brian’a Fentress’a (USA), Jennifer Tham (Singapur), The King’s Singers, Philip’a Lawsona (Wielka Brytania), Bob’a Chilcotta (Wielka Brytania), Risto Joost’a (Estonia), Paul’a Phoenix’a (Wielka Brytania), Josu Elberdin’a (Spain), Soundarie David Rodrigo (Sri Lanka), Heechurl’a Kim’a (South Korea).

Między 2005 a 2011 r. członkini chóru gospel „Et in terra” pod dyrekcją dr hab. Moniki Zytke. W latach 2008 – 2011 wokalistka zespołu muzyki dawnej Cappella Geadanensis. Współzałożycielka chóru kameralnego „Kolektyw wokalny”, który w 2013 r. zdobył Złote pasmo na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie oraz Srebrne Pasmo w kategorii Chórów Świeckich na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” w Chojnicach. Obecnie prowadzi chór kameralny Chordae Vocales.

Od 2007 r. związana z działalnością Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 r. asystentka prof. zw. dr hab. Marcina Tomczaka i akompaniatorka w Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Od listopada 2021 roku pełni funkcję II Dyrygenta Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Od września 2020 roku jest wykładowcą, nauczycielem emisji głosu oraz dyrygowania w Gdańskiej Szkole Kantorów, działającej przy Oblackim Centrum Kultury. W 2013 roku wraz z zespołem zdobyła I miejsce w kategorii muzyka sakralna oraz III miejsce w kategorii chórów mieszanych podczas Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Cracovia Cantans. W 2017 roku zespół pod kierunkiem Anety Majdy zdobył najwyższe wyróżnienia Andrea Del Verrocchio International Choral Festival: Złoty medal w kategorii „Chóry mieszane”, Złoty medal w kategorii „Muzyka sakralna”, Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego („Gloria” autorstwa Hyo Won-Woo) oraz Grand Prix całego Festiwalu. W uznaniu za wybitne osiągnięcia artystyczne pod dyrekcją Anety Majdy, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał nagrodę finansową z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. nadzw. dr hab. Jerzego Piotra Gwizdały. W styczniu 2019 r., Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod jej dyrekcją wziął udział w XIII International Sacred Music Festival „Silver Bells” w Daugavpils (Łotwa), gdzie zdobył I miejsce w kategorii „Współczesna muzyka sakralna”, Wyróżnienia od Centrum Kultury Łotewskiej, Domu Kultury Polskiej na Łotwie, Nagrodę specjalną za najciekawszy dobór repertuaru oraz Grand Prix Festiwalu. W 2021 r., jury 3th World Virtual Choir Festival w Indonezji, organizowanego przez Bandung Choral Society, przyznało zespołowi pod dyrekcją doktorantki złoty medal w kategorii “Non-virtual” za utwór “O Sapientia” Tadeji Vulc. W marcu 2022 roku, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Anety Majdy zdobył złoty dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Online “Accordo Festivo”              w kategorii “Academic Choral Singing”. W lipcu 2022 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę czwartego stopnia z rąk Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Aneta Majda – a conductor, mezzo-soprano, pianist, speech therapist. She graduated from the State Music School Complex named after G. Bacewicz in Koszalin in the piano class. A graduate of The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, majoring in Choral Conducting in the class of prof. Aleksandra Grucza – Rogalska, prof. AM (diploma with honours) and a graduate of MA studies in Speech Therapy (University of Gdańsk). Currently a PhD student in the field of Conducting at the home Music Academy in the class of prof. Marcin Tomczak. She participated in polish and foreign courses and workshops taught by: 

  • Milan Kolena (Bratislava), 

  • Fernando Gil Estrada (Ecuador), 

  • Gary Graden (Sweden),

  • Robert Sund (Sweden) 

  • Brian Fentress (USA), 

  • Jennifer Tham (Singapore), 

  • The King’s Singers (Workshop during the 8th World Choir Games 2014)

  • Philip Lawson (Great Britain),

  • Bob Chilcott (Great Britain), 

  • Risto Joost (Estonia), 

  • Paul Phoenix (Great Britain),

  • Josu Elberdin (Spain)

  • Soundarie David Rodrigo (Sri Lanka)

  • Heechurl Kim (South Korea)

  • prof. Krzysztof Szydzisz (Poland), 

  • prof. Stanisław Krawczyński (Poland), 

  • prof.  Marcin Wawruk (Poland), 

  • prof. Agnieszka Franków-Żelazny (Poland), 

Between 2005 and 2011 she was a member of the gospel choir „Et in terra” conducted by professor Monika Zytke. In the years 2008 – 2011 vocalist of the early music ensemble Cappella Gedanensis. Co-founder of the „Vocal Collective” chamber choir, which in 2013 won the Gold Diploma at the 8th National Christmas Carol Competition in Chełmno and the Silver Diploma in the Secular Choir category at the 2nd National Mary Song Festival „Ave Maria” in Chojnice. Currently, she is a conductor of Chordae Vocales chamber choir. 

Since 2007, associated with the Gdańsk University Choir. Since 2011, assistant to prof. Marcin Tomczak and accompanist in the Gdańsk University Choir. Since November 2021, he has been the Second Conductor of the Gdańsk University Choir. She is also an employee of the Academic Center of Culture of the University of Gdańsk. Since September 2020, he has been a lecturer, voice emission and conducting teacher at the Gdańsk School of Cantors, operating at the Oblate Cultural Center. In 2013, together with the choir, she won the 1st place in the category of Sacred Music and the 3rd place in the category of Mixed Choirs at the Cracow International Choir Festival „Cracovia Cantans”. In 2017, the group conducted by Aneta Majda won the highest awards at the Andrea Del Verrocchio International Choral Festival competition: Gold medal in the 'Mixed Choirs’ category, Gold medal in the 'Sacred Music’ category, Special Prize for the best performance of a contemporary work (’Gloria’ by Hyo Won-Woo) and the Grand Prix of the entire Festival. In recognition of the outstanding artistic achievements under the direction of Aneta Majda, Gdańsk University Choir received a financial award from the Rector of the University of Gdańsk, professor Jerzy Piotr Gwizdała. In January 2019, the Choir under her direction took part in the XIII International Sacred Music Festival „Silver Bells” in Daugavpils (Latvia) and won 1st place in the „Contemporary Sacred Music” category. She also received awards from the Center of Latvian Culture, the House of Polish Culture in Latvia, Special Award for the most interesting selection of repertoire and the Festival’s Grand Prix. In 2021, the jury of the 3rd World Virtual Festival in Indonesia, organized by the Bandung Choral Society, awarded a gold medal to the choir under the direction of Aneta Majda in the „Non-virtual” category for the piece „O Sapientia” composed by Tadeja Vulc. In March 2022, Gdańsk University Choir conducted by Aneta Majda won a gold diploma at the „Accordo Festivo” International Online Choir Festival in the „Academic Choral Singing” category. In July 2022, she received the Individual Fourth Degree Prize from the Rector of the University of Gdańsk, prof. Piotr Stepnowski for achievements in professional work.