Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:  

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisów będących własnością Meta Platforms jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: ido@ug.edu.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją oferty programowej ACK UG ALTERNATOR oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość otrzymywania przesyłania informacji na temat usług oferowanych przez ACK UG ALTERNATOR
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt.3.  Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu zwrotu lub nieopłacenia opłat, nie dużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 • do dostępu do treści swoich danych,
 • do  ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem