Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres e-mail
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji udziału w wydarzeniu kulturalnym którego organizatorem jest Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR
 5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 6.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne , w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu niemożliwe będzie zrealizowanie rezerwacji a tym samym udział w wydarzeniu
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów nie dłużej nież 14 dnia od daty wydarzenia którego zgłoszeni dotyczy
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Verified by MonsterInsights