Spotkanie z laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska, Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie z prof. Janem Burnewiczem laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska

18.11.2011 r., godz. 17:00
Miejsce: Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańskie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Gdański zapraszają na spotkanie z prof. dr hab. Janem Burnewiczem, kierownikiem Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w ramach cyklicznych spotkań z laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Prof. Jan Burnewicz jest laureatem tej prestiżowej nagrody w dziedzinie nauk humanistycznych za rok 2010. Prof. Burnewicz, który zajmuje się m.in. problematyką ekonomiki transportu, wygłosi wykład Ryzyko w badaniach naukowych. Spotkanie poprowadzi dr Elżbieta Adamowicz z Wydziału Ekonomicznego UG.

Uroczystość uświetni koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka

Biogram Profesora Jana Burnewicza
Prof. dr hab. Jan Burnewicz jest ekonomistą badającym systemy transportowe na tle przemian gospodarczo-społecznych oraz procesy innowacyjne, które uznaje za główną formę zmian cywilizacyjnych pozwalających na trwały i zrównoważony wzrost jakości życia.

Od 1972 r. pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie kieruje Katedrą Badań Porównawczych Systemów Transportowych i niestacjonarnymi studiami doktoranckimi z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym. Jest współtwórcą jednej ze szkół badań porównawczych we współczesnej ekonomii, wyjaśniającej problemy w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmującym jednocześnie aspekty technologiczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne i społeczne.

Jest autorem ponad 500 prac naukowych, w tym: 53 książek i rozdziałów w książkach, 114 artykułów naukowych, 132 referatów na konferencjach naukowych, 134 raportów z niepublikowanych prac badawczych i 83 innych opracowań naukowych. Do najważniejszych publikacji laureata zaliczają się: monografia Wpływ cen transportu na wytwarzanie, dystrybucję i ceny towarów, współautorstwo międzynarodowego podręcznika Analytical Transport Economics, współautorstwo monografii Questions clés pour le transport en Europe, współautorstwo i redakcja monografii Innovative Perspective of Transport and Logistics, autorstwo monografii Sektor samochodowy Unii Europejskiej oraz współautorstwo monografii Koszty i opłaty w transporcie.

Kierowana przez niego Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych zrealizowała we współpracy z innymi europejskimi jednostkami badawczymi wiele projektów finansowanych ze środków 4,5,6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Są to takie projekty, jak: External Costs of Transport and Internalisation (1994?1995), Scenarios for the Trans-European Network (1996?1998), Costs and Benefits of EU Enlargement (1998?1999), Strategic Assessment of Corridor Developments TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS(1998?2000), European Transport Scenarios (1998?2001), Study of Policy Regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures (2003-2005), Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010 (2004-2005), Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation (2006-2007) i inne.

W tworzeniu nowej wiedzy kładzie silny akcent na symbiozę ujęć teoretycznych i empirycznych, czego wyrazem było jego zaangażowanie w powstanie wielu dokumentów programowych dla władz publicznych, które przyczyniły się do przemian ustrojowych w Polsce i innych krajach. Jest autorem lub współautorem takich dokumentów państwowych jak: Polityka transportowa (wersje z 1995,2001 i 2005 r.) i Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006 oraz ekspertyz związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju transportu w Polsce i Unii Europejskiej.

Obok działalności badawczej i dydaktycznej w Uniwersytecie Gdańskim aktywnie bierze udział w działalności organizacyjnej. W latach 1993-1996 był prorektorem ds. nauki UG, w latach 1996-2002 – dziekanem Wydziału Ekonomicznego, w latach 1984-1991 – prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Ekonomiki Transportu UG. Jest członkiem World Conference on Transport Research Society, i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2004-2010 był członkiem Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.