ACK ALTERNATOR

Akademickie Centrum Kultury UG podejmuje działania w 5 głównych obszarach: produkcji wydarzeń; inspirowania, uwrażliwiania na sztukę i poszerzania wzorów zachować wzbogacających kapitał kulturowy studentów; wspierania innych jednostek UG  w zakresie organizacyjnym i technicznym; działalności społecznej; tworzenia przestrzeni do realizacji obowiązkowych praktyk dla studentów.

W obszarze produkcji wydarzeń odpowiada za realizację spektakli, koncertów, projekcji filmowych, spotkań autorskich, festiwali etc. inicjowanych samodzielnie jak również zleconych przez jednostki UG oraz przedstawicieli otoczenia społeczna gospodarczego. W tym celu wykorzystywany jest potencjał uczelni (infrastruktura, zasoby ludzkie) oraz zasoby podmiotów zewnętrznych. Doświadczony zespół pracowników jest w stanie przygotować wydarzenia o najwyższym stopniu złożoności, kooperując jednocześnie z dużą liczbą usługodawców i artystów.

[instagram-feed feed=1]

Głównym obszarem działalności ACK jest wspieranie studentów w zakresie nabywania kompetencji niezbędnych do świadomego uczestniczenia w kulturze oraz poszerzanie wzorów zachować wzbogacających ich kapitał kulturowy. Działania realizowane są poprzez angażowanie studentów w pracę grup twórczych, które dają możliwości bezpośredniego kontaktu ze sztuką poszerzają ich wiedzę i umiejętności w zakresie muzyki, teatru tańca, sztuk wizualnych tym samym przygotowując do szerokiej akceptacji różnych zjawisk artystycznych, wdrażają do umiejętnego ich postrzegania i rozumienia a także uwrażliwiają na piękno. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych działań są nagrody zdobywane na festiwalach i konkursach oraz liczne zaproszenia do udziału w prestiżowych wydarzeniach. Grupy twórcze są doskonałymi ambasadorami Uniwersytetu zarówno w kraju jak i zagranicą.

ACK dysponując doświadczaniem zdobytym przy realizacji wydarzeń o różnym charakterze oraz wyposażeniem technicznym staje się dla wielu jednostek UG instytucją pierwszego wyboru jako partner w zakresie wparcia organizacyjnego i technicznego. Dysponując własnymi zasobami oraz bazując na sieci sprawdzonych  kontaktów wspiera Wydziały, koła naukowe oraz inne organizacje i jednostki w realizacji wydarzeń lub zapewnieniu im komponentu artystycznego.

Wieloaspektowa aktywność ACK przejawia się również w działalności społecznej.  Do najważniejszych dokonań w tym zakresie należy: stworzenie świetlicy dla dzieci uchodźców z Ukrainy, organizacja letnich i zimowych półkolonii dla dzieci pracowników UG, przeprowadzenie projektu poszerzającego możliwości spędzania czasu wolnego przez młodzież szkół średnich, realizacja projektów przeciwdziałających wykluczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspierające resocjalizację osób osadzonych, zainicjowanie działań  podnoszących świadomość proekologiczną oraz promujących zrównoważone podejście do transportu.

Możliwość aktywnego włączania się studentów w działania grup oraz organizację wydarzeń staje się dla wielu  formą realizacji obowiązkowych praktyk studenckich. Największa grupa studentów realizująca praktyki w ramach Akademickiego Centrum Kultury wywodzi się z kierunków o profilu kulturalnym w szczególności: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej. Przyjęty format współpracy uwzględnia indywidualne umiejętności i specyficzną wiedzę poszczególnych osób co pozwala optymalnie wykorzystać czas praktyk.

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” jest otwarte również na nowe projekty zainspirowane przez młodych twórców. Nie zwlekaj, przyłącz się i wyrusz z Nami w kulturalną podróż!

Michał Biełuszko

Kierownik Akademickiego Centrum Kultury UG

„ALTERNATOR”

[smls id=”25846″]