WSPÓŁPRACA Z ACK

Akademickie Centrum Kultury skupia grupy twórcze oraz wspiera inicjatywy studenckie, które mają na celu rozwój akademickiego ruchu kulturalnego. ACK w miarę posiadanych możliwości zapewnia przestrzeń do działania wykorzystywaną do bieżącej działalności (próby, spotkania) jak również do prezentowania efektów działalności realizowaną w formie koncertów, spektakli, wystaw etc. Współpraca z ACK UG Alternator może może przybierać różne formy:

włączenie do grona grup twórczych:  współpraca, wsparcie organizacyjne i finansowe całej działalności twórczej. Grupa oparta o studentów UG

rezydencja i alterprojekt: współpraca ograniczona czasowo i formalnie nawiązywana w celu realizacji konkretnego wydarzenia,

patronat: wsparcie medialne

praktyki zawodowe

ALTERPROJEKT

REZYDENCJA

GRUPA

propozycja skierowana do studentów, doktorantów i pracowników UG

oferta skierowana do twórców i nieformalnych grup artystycznych

podstawowa forma działalności ACK

podstawą współpracy jest udział w AlterProjekcie – patrz wytyczne dla uczestników

roczna współpraca oparta o przedstawiony plan działania może dotyczyć grup jak i pojedynczych artystów

działa na podstawie statutu i deklaracji założycielskiej

współpraca na podstawie porozumienia, ograniczona do kwestii realizacji konkretnego spektaklu, wydarzenie ect

>ramy współpracy określa porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielem rezydenta a ACK

jest reprezentantem UG i wszelkie przejawy działalność uzgadniane z ACK

ACK zapewnia środki i przestrzeń do realizacji projektu wg przedstawionego i zaakceptowanego preliminarza

ACK zapewnia środki i przestrzeń do realizacji projektu wg przedstawionego i zaakceptowanego preliminarza

posiada koordynatora odpowiedzialnego przed ACK za realizację programu

ACK ma pierwszeństwo w wykorzystaniu efektów projektu poprzez wskazani miejsca i czasu: premiery spektaklu, wernisażu wystawy

współpraca na zasadach rezydenta może trwać maksymalnie 2 lata. Kontynuacja współpracy po tym okresie wymaga przekształcenia w grupę twórczą

uzyskuje wsparcie finansowa ze środków ACK na działalność w oparciu o zaakceptowany plan roczny

 

ACK ma pierwszeństwo w wykorzystaniu efektów projektu poprzez wskazani miejsca i czasu: premiery spektaklu, wernisażu wystawy, warsztatów, publikacji itp.

otwarty charakter działalności (min raz w roku nabór dla nowych członków)

 

>grupa nie musi składać się ze studentów UG

min 50% członków grupy to studencki UG

  wsparcie instytucjonalne dla swych działań, niezbędne w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi
  zaplecze organizacyjne
  przestrzeń do przeprowadzania prób, spotkań oraz miejsce do prezentacji efektów swojej pracy
  możliwość wykorzystania sprzętu będącego w gestii ACK (nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt audio wideo, itp)
  możliwość typowanie studentów UG działających w ramach grupy do Nagrody Rektora