Call for papers Panoptikum 12 (19) 2013

Drodzy Autorzy!

Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów do aktualnie przygotowywanego numeru.

Dokumentalizacje

 • fiction/non-fiction – granice kreacji i inscenizacji w dokumencie
 • scripted/non-scripted – scenariusz w praktyce dokumentalnej
 • found footage paradokumentalne – odzyskiwanie kronik filmowych, potencjał i struktura archiwaliów w kinie współczesnym (Guy Maddin, Johan Grimonprez i in.)
 • mockumentary (cel, przyczyny popularności, charakterystyka, historia)
 • mockumentary przechwycone – estetyka mockumentary w popularnych produkcjach telewizyjnych i filmowych
 • zapis akcji: powinowactwa dokumentu i performance’u
 • dokument czy home movies – strategie filmowania życia prywatnego: funkcja terapeutyczna i poznawcza
 • paradokumentalne formy telewizyjne: docusoap, reality show, etc.
 • videoblogi jako współczesny, egalitarny (?) dokumentalizm – próba zdefiniowania estetyki
 • dokumentacje audiowizualne – materiał badawczy dla innych dziedzin wiedzy (medycyna, socjologia…)
 • dokument między etyką a estetyką

Ze względu na dwujęzyczny charakter periodyku obok tekstów w języku polskim zachęcamy także do zgłaszania autorskich artykułów w języku angielskim.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 15.07.2013.
Ostateczny termin nadsyłania gotowych artykułów upływa z dniem: 30.09.2013.
Po wstępnej akceptacji propozycji nadesłanych artykułów przez zespół redakcyjny autorzy otrzymają informację zwrotną wraz z prośbą o przesłanie krótkiego biogramu oraz abstraktu w języku polskim oraz angielskim.

Wstępnie zaakceptowane przez redakcję teksty zostaną przekazane recenzentom w trybie obustronnej anonimowości zgodnie z nowymi kryteriami oceny czasopism naukowych.
Wymogi edytorskie dla artykułów:

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 20-50 tys. znaków znormalizowanego maszynopisu wraz z przypisami końcowymi, bez odrębnej bibliografii.

 • Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.
 • Format doc lub rtf.
 • Używane skróty:
  t.= tom, red. =redakcja, oprac. =opracowanie,
  z.= zeszyt, nr, s.=strona, ss.=strony, przeł.=przekład.

Podstawowe wzory przypisów:

 1. Publikacje książkowe:
  R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009, s. 111-117.
 2. Artykuły prasowe i teksty zamieszczane w periodykach:
  E. Grosz, Utopie wcielone – czas architektury, tłum. M. Szczubiałka, „Panoptikum” 2010, nr 9, s.10.
 3. Artykuły w pracach zbiorowych:
  P. Kletowski, „Good Bye Dragon Inn” Tsai Ming-Lianga, czyli widz po drugiej stronie kina, [w:] Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga, pod red. P. Kwiatkowskiej i K. Mikurdy, Kraków 2009, s.30.
 4. Wzór zapisu skrótowego:
  a) Ibidem, s. 5.
  b) P. Kletowski, op. cit. s. 25.
  c) P. Kletowski, „Good Bye Dragon Inn” Tsai Ming-Lianga…, s. 34.
 5. Adres strony WWW:
  Film Polski, www.filmpolski.pl/fp/, [10.06.2012].
  „Studies in French Cinema”, vol. 10, www.ingentaconnect.com/content/intellect/sfc/2010/00000010/00000001, [10.06.2012].

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów na adres: graz@panoptikum.pl; mobok@panoptikum.pl

————————————————-

Call for papers

Panoptikum 12 (19) 2013

Panoptikum is a peer-review periodical edited by University of Gdansk since 2003.

The theme our new issue is     
Mock/document/diary

 • fiction/non-fiction – the limits of creation and staging in documentary
 • scripted/non-scripted – the role of screenplay in documentary
  (in historical perspective and contemporary productions)
 • mockumentary (characteristics, purpose, popularity, history)
 • mockumentary intercepted – the aesthetics of mocumentary in popular
  tv and film
 • documentary or home movies ? –strategies of filming private lives:  therapeutic and cognitive functions
 • paradocumentary tv forms: docusoap, reality show, etc.
 • videoblogs as contemporary egalitarian (?) documentary form – attempts at defining its aesthetics
 • audiovisual documentation as research material for other sciences
  (e.g. medicine, sociology)
 • documentary between ethics and aesthetics

Manuscript Preparation Guideline:

Page limit: 10 up to 25 pages including appendices
Font: 12-point Times New Roman
File format: RTF, DOC

References Style:

 • footnotes (e.g.  P. Wright, British Television Science Fiction. [w:]
  A Companion to Science Fiction
  , ed. D. Seed, Oxford 2005, p. 97.

Proposals for issue 12(9)2013 are due to Panoptikum’s editors: Grażyna Świętochowska (University od Gdansk) via e-mail: graz@panoptikum.pl and Monika Bokiniec (University of Gdansk) via e-mai: mobok@panoptikum.pl. The contributions may be in English and Polish. The contributors will be notified on July 15, 2013. The essays will be due on September 30, 2013.

Panoptikum is a peer-review academic journal published by the University of Gdańsk since 2003.