okładka czasopisma Panoptikum 2018

Nowy numer Panoptikum Film Literacy in Poland

 Numer tematyczny „Panoptikum” poświęcony edukacji filmowej w Polsce ma ambicje wyczerpującego opisu najważniejszych wątków i zagadnień organizujących myślenie o edukacji filmowej w Polsce. Znajdujące się w części pierwszej teksty rekapitulują historyczne uwarunkowania edukacji filmowej w Polsce, kształtujące ją koncepcje i próby realizacji – zarówno w programach szkolnych jak i poza nimi. Przedstawiona zostają prawne i organizacyjne uwarunkowania prowadzenia edukacji poza szkołą oraz możliwości dokształcania i doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji filmowej. W części drugiej numeru znalazły się opracowania dotyczące metodyki edukacji filmowej dzieci i młodzieży, problemów edukacji filmowej i medialnej  najmłodszych w Polsce, filmowi jako narzędziu terapeutycznemu a także analiza wybranych programów edukacyjnych prowadzonych w kinach.
Omówiony zostaje potencjał edukacyjny animacji filmowej oraz aktualne problemy związane z edukacją z zakresu dźwięku i muzyki filmowej. Tom zamykają rozważania na temat działań edukacyjnych o kinie niemym prowadzonych przez Filmotekę Narodową oraz o jubileuszowym plebiscycie filmowym zorganizowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi. Numer powstał we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, redaktorki prowadzące numeru to dr Ewa Ciszewska (UŁ) i dr Jadwiga Mostowska (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej).

The „Panoptikum” special issue dedicated to film education in Poland aims to provide a comprehensive description of the most important themes and issues concerning film education in Poland. The texts in the first part of the report recapitulate the historical background of film education in Poland and attempts to implement it both in the school curricula and beyond. Legal and organisational conditions of conducting education outside the school, as well as possibilities of further education and training of teachers in film education are presented. The second part of the issue includes studies on the methodology of film education for children and youth, problems of film and media education for the youngest children in Poland, issue of film as a therapeutic tool and analysis of selected educational programmes conducted in cinemas. It discusses the educational potential of film animation and current problems related to sound education and film music. Tom concludes his reflections on the educational activities of the National Film School and the anniversary film poll organized by the Museum of Cinematography Łódź.
W tej chwili nowy numer Panoptikum w trybie Open Access jest już dostępny w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online  Library) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=290
Numer dostępny będzie też w sprzedaży korespondencyjnej i w  wybranych księgarniach naukowych na terenie Polski.
Pierwszy krok w przyszłość czasopism naukowych na UG:
Nowy numer Panoptikum jest jednym z pierwszych czasopism naukowych UG z nadanym numerem DOI (identyfikator obiektów cyfrowych) dla poszczególnych artykułów. DOI jest narzędziem stosowanym przez wszystkie uznane i prestiżowe wydawnictwa naukowe. DOI jest wykorzystywane przez różne oprogramowanie wspomagające proces pisania publikacji naukowych.
Panoptikum jest jednym z pierwszych czasopism, które znajdzie się na nowej ogólnouczelnianej platformie czasopism UG do której przeniesione zostaną dotychczasowe strony czasopism z platformy wydziałowej.
https://cwf.ug.edu.pl/ojs/
Redaktorką naczelną Panoptikum jest dr Grażyna Świętochowska z Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej.