„PANOPTIKUM” – otrzymało status Czasopisma Naukowego

Miło nam poinformować, że „Panoptikum”, periodyk poświęcony kulturze audiowizualnej, wydawany przez Akademickie Centrum Kultury i Katedrę Kulturoznawstwa UG posiada status czasopisma naukowego. W 2010 roku redakcja pisma złożyła pierwszą ankietę aplikacyjną, uzyskując wysoką ocenę punktową – 6 pkt (dla recenzowanych czasopism krajowych skala ta waha się od 1 do 9 pkt). Wykaz czasopism naukowych sporządzany jest na podstawie opinii Zespołów specjalistycznych powoływanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych z obszaru dyscyplin odpowiednio obejmujących nauki humanistyczne i społeczne oraz nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych znajduje się pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czasopism/20100827_UJEDNOLICONY_WYKAZ_ZA_2007_-_2010_11_06_2010.pdf

Czasopismo naukowe „Panoptikum” wydawane jest od 2003 roku. Dotychczasowe tomy zorganizowane wokół profilu audiowizualności poruszały m.in. tematykę queer cinema (nr 3 (10) 2004), sztuki kobiecej (nr 4(11) 2005), kategorii estetycznej kampu (nr 6(13) 2007), kina i sztuki zaangażowanej społecznie (nr 7(14) 2008), turyzmu (nr 8(15) 2009). Przygotowywany do druku jest numer o Dys/utopiach. Czasopismo redagowane jest przez zespół redakcyjny: mgr Grażyna Świętochowska (redaktor naczelna, Katedra Kulturoznawstwa UG), dr Monika Bokiniec (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG), mgr Ewa Tatar (Instytut Historii Sztuki UJ).