Organizator

ACK UG ALTERNATOR
Telefon
58 523 24 50
Email
ack@ug.edu.pl

Lokalizacja

Klubokawiarnia Index
Gdańsk, Polanki 66
Kategoria
Kod QR

Data

kwi 21 2023
Zakończone!

Czas

19:00

YOU’RE SINGING MY LANGUAGE

UWAGA! TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO PIĄTKU 16 kwietnia!

POLJak przygotować nagranieRegulamin ENGHow to prepare the recording

YOU’RE SINGING MY LANGUAGE – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej to wydarzenie skierowane do osób śpiewających – studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy zdecydują się wykonać utwór w języku obcym.

Chcemy stworzyć swobodną przestrzeń do spotkania wokalistów, integracji międzyuczelnianej a także umożliwić studentom i doktorantom Uczelni Fahrenheita rozwój muzyczny i językowy.

Konkurs będzie się składał z III etapów!

I etap – poprosimy Was o nagranie piosenki w języku obcym i przesłanie nam jej do 16 kwietnia (za pośrednictwem formularza poniżej). Spośród przesłanych nagrań wybierzemy do 16 osób, które zakwalifikują się do II etapu.

II etap – 21 kwietnia (piątek) odbędą się otwarte przesłuchania na żywo w przyjaznej przestrzeni Index Klubokawiarni. Spośród wszystkich osób zostanie wybranych max 6 wokalistów, którzy przejdą do III etapu i będą przygotowywać się do finału z zespołem muzycznym (perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, instrument klawiszowy).

III etap – 02 czerwca (piątek) odbędzie się finał konkursu, gdzie każdy z wokalistów wykona z zespołem na żywo dwa utwory.

Nagrodami – poza występami na żywo dla publiczności oraz pracą z muzykami nad wybranymi piosenkami będą m.in.:
– kurs językowy oraz profesjonalne nagranie piosenki w Studio, pod okiem doświadczonego realizatora.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy poniżej.

1. Nagraj filmik telefonem w poziomie.

2. Wybierz jeden utwór w języku obcym (innym niż Twój język ojczysty). Treść, styl, forma w pełni dowolne.

3. Na filmie musi być słyszalny głos oraz podkład piosenki (dopuszczalny własny akompaniament).

4. Na nagranie ustaw się tak, żeby było widać Twoją sylwetkę od pasa w górę.

5. Jeśli chcesz możesz śpiewać przez mikrofon, ale nie ingeruj w nagranie (edycji, strojeniu, i postprodukcji mówimy nie).

6. Nagranie wyślij nam na maila: magdalena.niestoruk@ug.edu.pl za pośrednictwem Wetransfer, Google Drive, YouTube (jako film niepubliczny) lub za pomocą innej platformy, z której korzystasz. Możesz też dołączyć link z nagraniem do ankiety zgłoszeniowej (poniżej!)

Nagranie ocenimy na podstawie następujących kryteriów: intonacja, muzykalność (w tym podstawowe predyspozycje wokalne), interpretacja, ogólny wyraz artystyczny oraz poprawność językowa (oceniona przez lektorów CJO).
Za wybór języka innego niż angielski przyznamy dodatkowy punkt.”

Regulamin YOU’RE SINGING MY LANGUAGE

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Organizatorem Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „You’re singing my language” jest Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs skierowany jest do osób śpiewających – studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wykonają utwór w języku obcym (inny niż ich język ojczysty).

Celem Konkursu jest umożliwienie studentom i doktorantom Uczelni Fahrenheita rozwoju muzycznego i językowego oraz integracja międzyuczelniana.

Konkurs realizowany jest w  III etapach
4.1 I etap – nabór zgłoszeń trwa do 16 kwietnia 2023. Uczestnicy przesyłają nagranie własnego wykonania piosenki w języku obcym. Spośród przesłanych nagrań komisja konkursowa wytypuje max. 16 osób. Lista osób zakwalifikowanych do następnego etapu zostanie upubliczniona najpóźniej 18 kwietnia 2023
4.2 II etap – otwarte dla publiczności przesłuchanie na żywo które wyłoni 6 finalistów odbędzie się 21 kwietnia 2023 (piątek). Wybrani w tym etapie wokaliści będą przygotowywać się do finału z zespołem muzycznym (perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, instrument klawiszowy).
4.3 III etap – finał konkursu  odbędzie się 02 czerwca 2023(piątek). W trakcie koncertu finałowego każdy z 6 wokalistów wykona dwa wybrane przez siebie utwory. Wykonawcy towarzyszyć będzie zespół muzyczny.

Nagrody:
5.1 I miejsce: nagroda w postaci profesjonalnego nagrania utworu w studio oraz udostępnienie i promocja na YouTube
5.2 II miejsce: nagroda w postaci indywidualnych konsultacji wokalnych
5.3 III miejsce: występ na MEGAFON-ie
5.4 Nagroda specjalna za najlepszą interpretację językową w postaci kursu językowego realizowanego przez Centrum Języków Obcych UG.

Zainteresowani wokaliści zgłaszają się do konkursu za pomocą formularza:

Warunki konkursu:
7.1 Przegląd adresowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
7.2 Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
7.3 Nabór do Przeglądu trwa do 07.04.2023 roku do godz. 23.59.
7.4 Poprawne zgłoszenie jest możliwe poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, które jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
7.5 Uczestnik deklaruje gotowość do udziału w przesłuchaniu na żywo, koncercie finałowym oraz próbach organizowanych w ramach projektu.
7.6 W przypadku rezygnacji z udziału Twórca jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatorów.
7.7. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocji projektu.
7.8 Artystyczne wykonanie zaprezentowane przez wokalistę będzie podlegało ocenie. Werdykt jest ostateczny nie podlega i zaskarżeniu.
7.9 Wykonanie zostanie ocenione na podstawie następujących kryteriów: intonacja (10 pkt), muzykalność (w tym podstawowe predyspozycje wokalne) 10 pkt, interpretacja 10 pkt, ogólny wyraz artystyczny 10 pkt oraz poprawność językowa (oceniona przez lektorów CJO) 9 pkt. Za wybór języka innego niż angielski przyznany zostanie dodatkowy punkt. Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia to 50.
7.10 W skład Jury wchodzić będą: przedstawiciel władz UG, przedstawiciel ACK UG „Alternator” oraz przedstawiciel CJO UG.
7.11 Z tytułu udziału w projekcie  jego uczestnikom nie przysługuje żadna forma gratyfikacji finansowej.
7.12 Organizator zapewnia przestrzeń oraz sprzęt nagłośnieniowy  niezbędny do realizacji koncertu.
7.13 Koszty związane z wykorzystaniem utworów objętych ochroną  praw autorskich i praw pokrewnych pokrywa Organizator.

Organizator ma prawo zakończyć współpracę z uczestnikiem konkursu przed jego zakończeniem bez podawania powodów.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o uczestnikach  oraz przyznanych nagrodach.

Z laureatami Konkursu zostanie podpisana umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora na wskazanych przez Uniwersytet Gdański polach eksploatacji.

Odmowa podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora skutkuje automatycznym wykluczeniem z udziału w realizacji nagrań.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu będzie powodować przeniesienie na Organizatora w całości, wszelkich autorskich praw majątkowych, w szczególności w zakresie:
12.1 jego utrwalania i zwielokrotniania, tj. wytwarzania egzemplarzy bez względu na zastosowana technikę, ilość i wielkość nakładu,
12.2 obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których utwór utrwalono, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy, publicznego udostępniania, rozpowszechniania,
12.3 praw zależnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 Ostateczna interpretacja regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
13.2 Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.niestoruk@ug.edu.pl
13.3 W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
13.4 Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia uczestników Konkursu z konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.

YOU’RE SINGING MY LANGUAGE!
Foreign-Language Song Contest

We invite all students at the University of Gdańsk, the Gdańsk University of Technology and the Medical University of Gdańsk, who have good vocals and are willing to prove it.

The contest has three stages.

Stage I – we would like you to record a song in a foreign language and send it to us by 16th April with the use of the questionnaire. We will shortlist 16 performers from all the recordings sent to us for stage II.

Stage II – open live auditions in the friendly space of Index Pub will take place on the 21st April. Here, we will shortlist 6 singers for the final stage, who will start their preparations for the final concert with our live band soon afterward.

Stage III – the final stage of the contest will take place in Index Pub on 2nd June (Friday). Each vocalist will perform two songs (of their choice) with our band.

The prize – apart from giving the live performance for the audience of Index pub, you will also have a chance to win a free language course, as well as a professional recording session in our recording studio under the supervision of our experienced sound engineer.

1. Record the video with your phone. Make sure you hold it horizontally**.

2. Choose a song in a foreign language (other than your mother tongue). You are free to choose its content, style or form.

3. Make sure your voice and the backing track are audible (your own accompaniment is allowed).

4. Check if the recording captures the upper part of your body (from the waist up).

5. If you want, you can use the microphone but do not tamper with the recording (a big ‘NO’ to editing, tuning, pitch-correction or postproduction).

6. Send the recording to our e-mail: magdalena.niestoruk@ug.edu.pl via Wetransfer, Google Drive, YouTube (as an unlisted video) or some other platform of your choice. You can attach the link for the recording to the questionnaire

The recording will be evaluated based on the following criteria: intonation, musicality (including basic singing ability), interpretation, general artistic expression and linguistic accuracy (assessed by teachers from the Foreign Languages Centre). You can earn an extra point for choosing any language other than English.

Wydarzenie zostało zakończone.

Wyprzedane!