REGULAMIN KONKURSU NA STUDENCKĄ PODRÓŻ ROKU – MENAŻKI 2020

1. Organizatorem konkursu na Studencką Podróż Roku – Menażki 2020 jest Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”.
2. Konkurs ma na celu promocję podróżniczych dokonań studentów wyższych uczelni.
3. Konkurs odbędzie się w terminie: 27-29 marca 2020 roku w Gdańsku.
4. Konkurs skierowany jest do studentów,  doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych którzy w dniu rozstrzygnięcia konkursu nie ukończyli 30 roku życia.
5. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu na adres: menazki@ug.edu.pl karty zgłoszeniowej wraz z 5 zdjęciami oraz krótkim opisem wyprawy (1/2 strony).
6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2020 o godzinie 23:59.
7. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prezentacje dotyczące podróży odbytych w 2019 roku.
8. Prezentacje mogą być efektem pracy indywidualnej lub grupowej.
9. W przypadku prezentacji grupowych, zgłoszenia dokonuje jeden reprezentant grupy.
10. Do konkursu zostaną dopuszczone wybrane prezentacje charakteryzujące się ciekawą treścią oraz atrakcyjną formą.
11. Lista prezentacji wraz z dokładnym programem zostanie ogłoszona na stronie https://ack.ug.edu.pl/ w dniu 25 lutego 2020. Autorzy wybranych prezentacji zostaną poinformowani drogą mailową.
12. Czas trwania prezentacji w ramach konkursu nie może przekroczyć 30 minut.
13. Wszystkie prezentacje zostaną ocenione a najlepszym zostaną przyznane następujące nagrody: 900 zł (I miejsce), 650 zł (II miejsce), 450 zł (III miejsce) ufundowane przez ACK UG „Alternator” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
14. Ocena prezentacji i przyznanie nagród nastąpi na podstawie kart oceny wypełnionych przez zgromadzoną publiczność.
15. Przed każdą prezentacją każda z osób stanowiąca publiczność pobiera kartę do głosowania.
16. Na karcie do głosowania znajduje się tytuł ocenianej prezentacji oraz skala od 1 do 10.
17. Po zakończonej prezentacji posiadacze kart do głosowania dokonują oceny zaznaczając jedną z liczb od 1 do 10, gdzie 1 ocena najniższa 10 najwyższa.
18. Wypełnione karty wraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przekazywane są komisji liczącej oddane głosy.
19. Uczestnicy głosowania biorą udział w losowaniu nagród dla publiczności ufundowanych przez sponsorów konkursu.
20. Niepodanie imienia i nazwiska powoduje, że głosujący nie bierze udziału w losowaniu nagród dla publiczności.
21. W przypadku uzyskania tej samej oceny przez kilka ocenianych prezentacji, organizator ma prawo przyznać dodatkowe, rozstrzygające punkty wskazujące zwycięzcę.
22. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników w związku z przygotowaniem prezentacji oraz ich udziałem w Konkursie.
23. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie prezentacje, zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez Organizatorów w celu opublikowania na stronach internetowych organizatora.
24. Przesłanie prezentacji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień regulaminu konkursu.
25. Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: menazki@ug.edu.pl.

Karta zgłoszeniowa do konkursu