ALTERPROJEKT 2018
Masz pomysł na wydarzenie kulturalne, weź udział w AlterProjekcie. Akademickie Centrum Kultury
„ALTERNATOR” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie realizacji projektów
kulturalnych. Regulamin Przyznania dofinansowania w ramach „AlterProjektu” 2018
Regulamin
Przyznania dofinansowania w ramach projektu „AlterProjekt” 2018
1. Organizatorem AlterProjektu jest Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
„ALTERNATOR” z siedzibą: ul. Wita Stwosza 58, p. 109 80-952 Gdańsk
2. Cele:
2.1 prezentacja twórczości studenckiej
2.2 rozwój kulturalnego ruchu studentów
2.3 animowanie wydarzeń kulturalnych skierowanych do studentów
2.4 poszerzenie form działalności studenckiej
3. Uprawnieni do brania udziału w projekcie są:
3.1 studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na UG
3.2 koła naukowe oraz organizacje studenckie zarejestrowane na UG
3.3 nieformalne grupy studentów UG
4. Terminy i miejsce składani wniosków
4.1 wnioski rozpatrywane w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia
4.2 wnioski przygotowane na załączonym formularzu wraz z kosztorysem należy składać w
siedzibie Organizatora.
5. Wniosków nie mogą składać ani występować jako współorganizatorzy, grupy twórcze działające
w ramach ACK UG „Alternator”.
6. Warunki jakie musi spełnić przedstawiony projekt:
6.1 inicjatorem projektu i odpowiedzialnym za jego realizację muszą być osoby związane z
Uniwersytetem Gdańskim (studenci, koła naukowe, grupy studenckie, itp.)
6.2 głównymi odbiorcami projektu powinni być studenci, pracownicy UG
6.3 przestrzenią realizacji projektu powinien być teren Uniwersytetu Gdańskiego.
7. Nad każdym projektem, wytypowanym do realizacji, opiekę merytoryczną będzie sprawował
wydelegowany przedstawiciel ACK – „Opiekun projektu”.
8. Projekt oceniany będzie ze względu na:
8.1 wartość merytoryczną (wartość artystyczną, nowatorstwo, społeczne uzasadnienie);
8.2 koszty realizacji projektu oraz ich adekwatność w związku z podejmowanymi
działaniami, inne źródła finansowania
8.3 zdolności organizacyjne wnioskodawcy (dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy,
spójność harmonogramu);
8.4 zakładane rezultaty materialne i niematerialne (ze szczególnym uwzględnieniem
walorów promocyjnych UG i ACK UG)
8.5 liczbę osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania
8.6 szacowaną liczbę odbiorców projektu w tym liczbę studentów
8.7 liczbę partnerów
8.8 perspektywy kontynuacji projektu.
9. Finansowanie projektów musi być zgodne z zasadami obowiązującymi na UG.
9.1 Finansowaniu podlegają jedynie zaplanowane w harmonogramie i zaakceptowane punkty
preliminarza finansowego związane z realizacją zadania.
9.2 Projekty z budżetem nie przekraczającym 500 zł mają prawo do 100 % dofinansowania;
projekty z budżetem przekraczającym 500 zł mają prawo do pełnego finansowania do tej
kwoty, oraz 75 % reszty kosztów.
9.3 Nie są objęte dofinansowaniem honoraria dla kadry dydaktycznej podobnie jak,
wynagrodzenia osobowe związane z koordynacją, etc.
9.4 Całkowity koszt projektu nie może przekroczyć sumy preliminowanych kosztów.
9.5 Przy ostatecznym rozliczaniu imprezy należy przedstawić całość poniesionych kosztów
9.6 Niewykorzystane środki przyznane w ramach projektu nie mogą być wykorzystane na
inne działania wnioskodawcy.
9.7 Środki przyznane na realizację działań muszą być wydane w roku, w którym zostały
przyznane i nie przechodzą na kolejny rok.
9.8 Wszelkie zmiany w harmonogramie lub kosztorysie są możliwe jedynie po uzyskaniu
pozytywnej opinii opiekuna projektu.
9.9 Faktury dokumentujące poniesione koszty winny być wystawione na: Uniwersytet
Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP 584-020-32-39;
Opis faktury: nazwa przedsięwzięcia……………………………………………………
Uzasadnienie wydatku:……………………………
Źródło finansowania…………………………………
10. Kierownik ACK po stwierdzeniu rażących odstępstw od zaakceptowanego harmonogramu lub
kosztorysu ma prawo cofnąć przyznaną dotację.
11. Wnioskodawca zobowiązuje się do przedstawiania informacji o finansowaniu projektu przez ACK
UG na wszystkich materiałach związanych z danym wydarzeniem oraz we wszystkich miejscach
wykorzystywanych do realizacji wydarzenia (o treści: Projekt zrealizowany w ramach konkursu
AlterProjekt organizowanego przez Akademickie Centrum Kultury UG „ALTERNATOR”)
12. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
13. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora