w związku z epidemią COVID-19 oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Akademickie Centrum Kultury UG Alternator zobowiązani są do akceptacji  wytycznych higienicznych obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim  w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz akceptację Klauzuli informacyjnej RODO.

Regulamin internetowej dystrybucji Biletów
I. Definicje
Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej,
chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:
1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo
Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. W zależności od
rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. Ilekroć w Regulaminie
mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby
mnogiej i odwrotnie.
2. Impreza – każde widowisko kulturalne czy sportowe lub inne, które realizowane jest
przez Organizatora.
3. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
4. Organizator – Akademickie Centrum Kultury Uniwersytet Gdańskiego „ALTERNATOR”
5. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów
6. System – Internetowa Rezerwacja Biletów – system stworzony specjalnie dla
wydarzeń odbywających się na Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu
Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku
7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie
WWW.ACK.UG.EDU.PL i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
II. Zasady Ogólne
1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z
wykorzystaniem Systemu na stronie WWW.ACK.UG.EDU.PL
2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Przed zakupem Biletu na stronie WWW..ACK.UG.EDU.PL użytkownik zobowiązany
jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami
zamieszczonymi przez Organizatora
4. Zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady
korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników
przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane
na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.
III. Etapy procesu zakupu Biletu
1. Logowanie do systemu Internetowej Rezerwacji Biletów odbywa się na podstawie
imienia nazwiska i adresu e-mail.
2. Zamieszczone w formularzu dane służą wyłącznie do procesu rejestracji i personalizacji
biletów i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. W procesie Internetowej Rezerwacji Biletów generowane jest potwierdzenie, które
zostaje wysłane na uprzednio podany adres e-mail.
4. System umożliwia zarezerwowanie przez jednego użytkownika maksymalnie 2 biletów
na Imprezę.
5. Po dokonaniu rezerwacji w Systemie należy ją aktywować za pomocą linku
otrzymanego na wskazany adres e-mail. Brak aktywacji w określonym w wiadomości email terminie będzie równoznaczny z automatycznym anulowaniem rezerwacji.
6. Po aktywowaniu rezerwacji, o którym mowa powyżej, na wskazany adres e-mail
zostanie przesłany bilet.
7. Wydrukowany bilet uprawnia do wstępu na wymienione na nim wydarzenie oraz zajęcia
przyznanych miejsc.
8. System nie umożliwia modyfikacji rezerwacji. Bilety z anulowanej rezerwacji zostają od
razu dołączone do puli dostępnych miejsc. W związku z tym, aby zmienić rezerwację
należy ją anulować, a następnie zarejestrować ponownie.
9IV. Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za
Bilety
1. Bilet pozyskany w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu
pieniędzy ani do zamiany na inny.
2. System nie umożliwia modyfikacji rezerwacji. Bilety z anulowanej rezerwacji zostają od
razu dołączone do puli dostępnych miejsc. W związku z tym, aby zmienić rezerwację
należy ją anulować, a następnie zarejestrować ponownie.
3.  W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Organizator
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na
podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
V. Odpowiedzialność
1. Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Sytemu. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność
Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które
Organizator nie ma wpływu.
2. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy
adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego
koncertu na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez
Użytkownika.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj.
Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest
Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku ul Bażyńskiego 8
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w
zakresie koniecznym do dystrybucji Biletów.
3. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego
danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko.
4. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może
zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Uniwersytet Gdański.
VII. Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie
ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd
powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.