Regulamin YOU’RE SINGING MY LANGUAGE

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

 1. Organizatorem Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „You’re singing my language” jest Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Konkurs skierowany jest do osób śpiewających – studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wykonają utwór w języku obcym (inny niż ich język ojczysty).
 3. Celem Konkursu jest umożliwienie studentom i doktorantom Uczelni Fahrenheita rozwoju muzycznego i językowego oraz integracja międzyuczelniana.
 4. Konkurs realizowany jest w  III etapach
  4.1 I etap – nabór zgłoszeń trwa do 07 kwietnia 2023. Uczestnicy przesyłają nagranie własnego wykonania piosenki w języku obcym. Spośród przesłanych nagrań komisja konkursowa wytypuje max. 16 osób. Lista osób zakwalifikowanych do następnego etapu zostanie upubliczniona najpóźniej 16 kwietnia 2023
  4.2 II etap – otwarte dla publiczności przesłuchanie na żywo które wyłoni 6 finalistów odbędzie się 21 kwietnia 2023 (piątek). Wybrani w tym etapie wokaliści będą przygotowywać się do finału z zespołem muzycznym (perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, instrument klawiszowy).
  4.3 III etap – finał konkursu  odbędzie się 02 czerwca 2023(piątek). W trakcie koncertu finałowego każdy z 6 wokalistów wykona dwa wybrane przez siebie utwory. Wykonawcy towarzyszyć będzie zespół muzyczny.
 5. Nagrody:
  5.1 I miejsce: nagroda w postaci profesjonalnego nagrania utworu w studio oraz udostępnienie i promocja na YouTube
  5.2 II miejsce: nagroda w postaci indywidualnych konsultacji wokalnych
  5.3 III miejsce: występ na MEGAFON-ie
  5.4 Nagroda specjalna za najlepszą interpretację językową w postaci kursu językowego realizowanego przez Centrum Języków Obcych UG.
 6. Zainteresowani wokaliści zgłaszają się do konkursu za pomocą formularza:
 7. Warunki konkursu:
  7.1 Przegląd adresowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  7.2 Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
  7.3 Nabór do Przeglądu trwa do 07.04.2023 roku do godz. 23.59.
  7.4 Poprawne zgłoszenie jest możliwe poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, które jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  7.5 Uczestnik deklaruje gotowość do udziału w przesłuchaniu na żywo, koncercie finałowym oraz próbach organizowanych w ramach projektu.
  7.6 W przypadku rezygnacji z udziału Twórca jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatorów.
  7.7. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocji projektu.
  7.8 Artystyczne wykonanie zaprezentowane przez wokalistę będzie podlegało ocenie. Werdykt jest ostateczny nie podlega i zaskarżeniu.
  7.9 Wykonanie zostanie ocenione na podstawie następujących kryteriów: intonacja (10 pkt), muzykalność (w tym podstawowe predyspozycje wokalne) 10 pkt, interpretacja 10 pkt, ogólny wyraz artystyczny 10 pkt oraz poprawność językowa (oceniona przez lektorów CJO) 9 pkt. Za wybór języka innego niż angielski przyznany zostanie dodatkowy punkt. Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia to 50.
  7.10 W skład Jury wchodzić będą: przedstawiciel władz UG, przedstawiciel ACK UG „Alternator” oraz przedstawiciel CJO UG.
  7.11 Z tytułu udziału w projekcie  jego uczestnikom nie przysługuje żadna forma gratyfikacji finansowej.
  7.12 Organizator zapewnia przestrzeń oraz sprzęt nagłośnieniowy  niezbędny do realizacji koncertu.
  7.13 Koszty związane z wykorzystaniem utworów objętych ochroną  praw autorskich i praw pokrewnych pokrywa Organizator.
 8. Organizator ma prawo zakończyć współpracę z uczestnikiem konkursu przed jego zakończeniem bez podawania powodów.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o uczestnikach  oraz przyznanych nagrodach.
 10. Z laureatami Konkursu zostanie podpisana umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora na wskazanych przez Uniwersytet Gdański polach eksploatacji.
 11. Odmowa podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora skutkuje automatycznym wykluczeniem z udziału w realizacji nagrań.
 12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu będzie powodować przeniesienie na Organizatora w całości, wszelkich autorskich praw majątkowych, w szczególności w zakresie:
  12.1 jego utrwalania i zwielokrotniania, tj. wytwarzania egzemplarzy bez względu na zastosowana technikę, ilość i wielkość nakładu,
  12.2 obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których utwór utrwalono, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy, publicznego udostępniania, rozpowszechniania,
  12.3 praw zależnych.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  13.1 Ostateczna interpretacja regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
  13.2 Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.niestoruk@ug.edu.pl
  13.3 W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  13.4 Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia uczestników Konkursu z konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.