KLAUZULA INFORMACYJNA

Organizator konkursu informuje, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu „YOU’RE SINGING MY LANGUAGE”,.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80- 309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
  3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefony Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją Konkursu „YOU’RE SINGING MY LANGUAGE
  4.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest…………………. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  5.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody na przetwarzanie zawartym w formularzu zgłoszeniowym danych uniemożliwi kontakt organizatora z u uczestnikiem konkursu co może skutkować niezakwalifikowaniem zgłoszenia do konkursu.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
  7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia konkursu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.