Strona główna Events - ACK Alternator imPreSariAT: Przegląd Studenckich Aktywności Teatralnych 2023

Organizator

ACK UG ALTERNATOR
Telefon
58 523 24 50
Email
ack@ug.edu.pl

Lokalizacja

ACK ALTERNATOR
Wita Stwosza 58 sala 41
Kod QR

Data

30 cze 2023
Zakończone

Czas

19:00

imPreSariAT: Przegląd Studenckich Aktywności Teatralnych 2023

ZAPROSZENIEREGULAMIN

imPreSariAT: Przegląd Studenckich Aktywności Teatralnych 2023

Projekt realizowany przez Miejski Teatr Miniatura, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego “Alternator”, Fundację Between. Pomiędzy i Centrum Teatralne im. prof. Jana Ciechowicza ma na celu wspieranie środowiska amatorskich teatrów studenckich, tworzenie przestrzeni do prezentacji i konfrontacji różnych przejawów studenckich aktywności teatralnych, analizę współczesnego studenckiego środowiska teatralnego, wzmacnianie pozycji teatru studenckiego jako istotnego ogniwa działalności kulturalnej studentów oraz pogłębianie współpracy w obszarze kultury i sztuki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

imPreSariAT: Przegląd Studenckich Aktywności Teatralnych 2023

REGULAMIN
§ 1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem przeglądu jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański.
2. Przegląd odbędzie się 13 października 2023 r. w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE
1. Przegląd jest otwarty dla studenckich kolektywów teatralnych.
2. Członkowie Zespołów posiadający status studenta lub doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego
powinni stanowić łącznie co najmniej 75% Zespołu. Organizator w szczególnych przypadkach może odstąpić od tej zasady.
3. Wszyscy uczestnicy Przeglądu muszą być osobami pełnoletnimi.
4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przeglądu.
§ 3
ZASADY PRZEGLĄDU
1. Aby wziąć udział w Przeglądzie należy do 30 czerwca 2023 r., do godz. 12:00 przesłać mailowo na adres barbara.madany@ug.edu.pl formularz zgłoszeniowy zawierający link do nagrania spektaklu.
2. Wyboru spektakli biorących udział w Przeglądzie dokonuje Komisja, na której czele stoi Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku.
3. Wyniki kwalifikacji zostaną przekazane drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do dnia 31 lipca 2023 r.
4. Przegląd nie jest konkursem.
5. Organizator zapewnia zakwalifikowanym Zespołom:
– przestrzeń do przeprowadzenia próby dnia 12 października 2023 r.,
– warunki do prezentacji spektaklu dnia 13 października 2023 r.
6. Po zakwalifikowaniu spektaklu Zespoły są zobowiązane do dosłania starannie wybranych, nadających się do druku fotografii (minimum 2 szt.) oraz informacji o spektaklu, które zostaną wykorzystane w programie Przeglądu i podczas działań promocyjnych.§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku w mediach społecznościowych, stronach internetowych i na materiałach promocyjnych na potrzeby przeprowadzenia oraz
promocji Przeglądu przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje organizator.