REDAKCJA:
Grażyna Świętochowska….. redaktor naczelna / graz@panoptikum.pl
Monika Bokiniec….. sekretarz redakcji / mobok@panoptikum.pl
Julia Gierczak…. / jgierczak@panoptikum.pl
Bartosz Filip…. / bfilip@panoptikum.pl
Ewa Tatar….. / tatarem@panoptikum.pl

RADA NAUKOWA – REDAKCYJNA:
prof. dr hab. Bohdan Dziemidok
dr Krzysztof Kornacki
prof. Ewa Mazierska
prof.dr hab. Mirosław Przylipiak
prof. dr hab. Jerzy Szyłak

STALI RECENZENCI:
Konrad Chmielecki (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Konrad Klejsa (Uniwersytet Łódzki)
Jerzy Luty (Uniwersytet Wrocławski)
Katarzyna Marciniak (Ohio University)
Wojciech Michera (Uniwersytet Warszawski)
Jonathan Owen (University of Essex)
Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Zwierzchowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 

[show_hide title=”Opis procedury recenzowania artykułów nadsyłanych do publikacji w „Panoptikum” znajduje się”]Opis procedury recenzowania artykułów nadsyłanych do publikacji w „Panoptikum”: Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez redakcję czasopisma. Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, opracowaniu redakcyjnym, adiustacji i pierwszej korekcie. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania. Recenzenci nie są członkami redakcji. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów. Wobec ewentualnych zastrzeżeń recenzenta co do artykułów przedstawionych mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorami z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta. Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze „Panoptikum” oraz na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana na bieżąco. Nadesłanie artykułu do publikacji w „Panoptikum” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie. Procedura recenzowania artykułów w „Panoptikum” jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).[/show_hide]